buffalo chicken pierogi poutine

Make this tasty appetizer of Buffalo Chicken Pierogi Poutine